Jira izstrādātāji

Nomainīt kredītus

Licences informācija

Jira v8.14.0

Autortiesības © 2002 - 2020 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Šī produkta lietošana ir pakļauta Atlassian End User Agreement noteikumiem, ja vien nav citu atrunu.

Šis produkts iekļauj programmatūru, kuru ir izstrādājis Apache software Foundation.

Šis produkts iekļauj arī šādas bibliotēkas, kuras ir iekļautas GNU LGPL licencē:

Šis produkts tāpat iekļauj kodu, kuru ir veidojušas trešās puses.

Papildu informācija, kas attiecas uz šajā produktā iekļauto kodu, ieskaitot autortiesību, juridisko un licencēšanas informāciju, ir pieejama "licences" katalogā, kas iekļauta Jira instalācijas katalogā.

Licencēšanas informācija Jira spraudņiem

Jira Agile v8.14.0

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.